මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer

Posted on: November 25, 2018
REPLY BY EMAIL
LKR 13000
Posted by: Dhammikaxx
Category: Electronics
Ad Type: For Sale
මල්ටි මීඩියා Speaker Woofer - Brand Name,BONN,උපකාරක පංති සදහා සුදුසුයි-කැරොකේ ගීත ගායනා කල හැක- Blue Tooth, Wireless Mic(Support 100M), Extra manual Mic Input, Audio Cable,Aux Cable, Remote Control, Power charge unit, Battery D/C Charge, USB/SD card Reader, FM Radio, Woofer with LED Light, Hand Carrier , Black Color, Warranty Card.-- ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ - දැන්ම අමතන්න - 072-66 89 170
You might also like
Micro Grid Tie Inverters 250 & 500w
Micro Grid Tie I...
Electronics Repairs.
Electronics Repa...
Solar panels
Solar panels
Satelite Installation.
Satelite Install...
Wrist Watches.
Wrist Watches.
Battery Grip for Canon EOS 6D MkII
Battery Grip for...